Financieel Adviescentrum
Nederland
Persoonlijke service

Advieskosten en bemiddelingskosten aftrekbaar? BTW?

Bemiddelingskosten hypotheekadvies aftrekbaar

De advieskosten en bemiddelingskosten bij het afsluiten van een hypotheek zijn volgens de wet aftrekbaar. Tot januari 2013 gaat het dan meestal om de afsluitprovisie. Na die datum ontvangt u door het provisieverbod altijd een losse factuur advieskosten of bemiddelingskosten.

In 2007 is goedgekeurd dat deze bemiddelingskosten hypotheekadvies ook aftrekbaar zijn, mits de hypotheek ook daadwerkelijk wordt gesloten én alleen voorzover de adviezen betrekking hebben op die hypotheeklening.

Hieruit is op te maken dat bemiddelingskosten voor een 'losse' verzekering (pensioenverzekering, arbeidsongeschiktheidsverzekeringe, risicoverzekering) die geen onlosmakelijk verband heeft met de hypotheek, niet fiscaal aftrekbaar zijn.

Wilt u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.


Bemiddelingskosten al of niet met BTW ?

Of bemiddelingskosten of hypotheekadvies kosten onderhavig zijn aan BTW, hangt af van de omstandigheden.

Basisregeling bemiddelingskosten en BTW

Vrijgesteld van BTW zijn die werkzaamheden, die onder het begrip 'bemiddeling van verzekering of hypotheek' kunnen worden gevat. Aangevuld met bemiddelingskosten voor daauit voortkomende reguliere werkzaamheden. Denk hierbij aan daadwerkelijke kosten voor de bemiddeling of de intentie hebben tot het overgaan in bemiddelen van hypotheken, schadeverzekeringen en levensverzekeringen.

Bemiddelingskosten bij hypotheekadvies én afsluiten hypotheek: vrij van BTW

Hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies, hypotheek wordt afgesloten bij deze hypotheekadviseur, hypotheekadviseur stuurt factuur bemiddelingskosten, géén BTW toevoeging op de bemiddelingsnota.

Bemiddelingskosten bij hypotheekadvies en niet afsluiten hypotheek bij bemiddelaar: vrij van BTW
Hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies, hypotheek wordt niet bij déze hypotheekadviseur afgesloten maar bij een andere adviseur, hypotheekadviseur stuurt factuur bemiddelingskosten hypotheekadvies, fiscus vindt dan dat de intentie er was om tot bemiddeling te komen, regime basisregel mag worden gevolgd, géén BTW toevoeging op de bemiddelingsnota.

Bemiddelingskosten die slechts als advieskosten zijn aan te merken: niet vrij van BTW
Hypotheekadviseur geeft hypotheekadvies, er is geen behoefte aan bemiddeling (tot stand komen nieuwe hypotheek), hypotheekadviseur stuurt adviesnota, geen recht op vrijstelling BTW op de nota.

Aftrek bemiddelingskosten en advieskosten gemaximeerd

Bestaan de bemiddelingskosten uit afsluitprovisie, dan is de maximale aftrekbaarheid van deze hypotheek bemiddelingskosten gesteld op 3.630 per transactie of maximaal 1,5% van de hypotheeksom.

Als u meer afsluitprovisie betaalde, kunt u van het meerdere het deel dat betrekking heeft op 2012 aftrekken in 2012. Het overgebleven deel kunt u vanaf 2013 tijdens de looptijd van de lening jaarlijks in gelijke delen aftrekken.

Bestaan de bemiddelingskosten uit hypotheekadvies kosten, dan is de maximale aftrek van deze hypotheek bemiddelingskosten het volledige bedrag van deze bemiddelingskosten. Dit mits de belastingplichtige op verzoek van de fiscus volledig aannemelijk kan maken dat de factuur bemiddelingskosten redelijk is en betrekking heeft op een Eigen Woning Schuld.

U kunt uiteraard altijd op voorhand contact opnemen met u belastinginspecteur. Bovenstaande tekst is opgemaakt met de kennis ten tijd van publicatie en kan gewijzigd zijn. U kunt ook surfen naar www.belastingdienst.nl.